Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2018”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy będący częścią programu „Wsparcie Demokracji 2018”, którego celem jest poszerzenie dostępu obywateli państw Partnerstwa Wschodniego do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych; wsparcie instytucji, działaczy i ruchów prodemokratycznych oraz organizacji broniących praw człowieka; zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty zakładające wsparcie mediów, w szczególności portali informacyjnych, w zakresie dostarczania niezależnej informacji społeczeństwom państw Partnerstwa Wschodniego oraz projekty mające na celu przeciwdziałanie dezinformacji w przestrzeni informacyjnej ww. państw.

W ramach konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz obywateli państw Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy).

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości:

  • małe granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 30 000 – 50 000 zł,
  • duże granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 – 600 000 zł *

* W przypadku ścieżki dużych grantów wnioskodawca musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w latach 2013-2017 w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 400 000 zł w skali jednego roku kalendarzowego.

 

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1 400 000 zł. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Realizacja dofinansowanych projektów: od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://solidarityfund.pl/dla-partnerow/generator-wnioskow-wd-2018/

Termin składania wniosków: 8 maja 2018 r. godz. 10.00.

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

oraz

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2018” można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl