Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD.

W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz Ukrainy.

Celem Konkursu jest wsparcie wdrożenia reformy samorządowej w Ukrainie. ​Projekty wyłonione w Konkursie skierowane będą zwłaszcza do hromad połączonych zgodnie z ustawą o dobrowolnym scalaniu hromad przyjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy w dniu 5 lutego 2015 r. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z kraju, do którego są adresowane.

Priorytety tematyczne konkursu:

  1. budowanie kompetencji i przekazywanie wsparcia eksperckiego dla połączonych hromad w zakresie nowych lub poszerzonych kompetencji władz lokalnych, w tym w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i medycznymi na poziomie lokalnym, formowania budżetów lokalnych; gospodarki komunalnej;
  2. wdrażanie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w Ukrainie;
  3. tworzenie mechanizmów, platform wymiany doświadczeń pomiędzy połączonymi hromadami.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:
●     100 000 – 250 000 zł.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 UoDPPioW, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie cztery poniższe warunki:

  1. działać we współpracy z partnerem/partnerami z kraju, do którego adresowany jest konkurs;
  2. publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to  kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz aktualne roczne sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe);
  3. posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w Ukrainie;
  4. posiadać w okresie 2012-2016 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1 200 000 zł. Z uwagi na dostępną w Konkursie pulę środków każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Termin składania wniosków – do 13 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://solidarityfund.pl/dla-partnerow/generator-wnioskow-wd-2017

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2017” można uzyskać:
– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl;
– podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.