Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2014”

wsparcie demokracji 2Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza trzecią edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji”.

Konkurs grantowy jest częścią programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie określonych w raporcie „Freedom in the World 2013” (Freedom House) jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 4.200 tys. zł.*

 

*W ramach programu „Wsparcie Demokracji 2014” dofinansowanie uzyskają również projekty modułowe wybrane do realizacji w roku 2013 (o łącznej wysokości do 2 mln zł) oraz projekty wyłonione w drodze zapytań ofertowych (w tym otwarte zapytanie ofertowe adresowane do Mjanmy/Birmy, zapytania ofertowe adresowane do Białorusi).


W ramach konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

 • Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
  (co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy);

 • Tadżykistan, Tunezja.

 

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Priorytety tematyczne konkursu:

A. Wolności obywatelskie w państwie prawa

A1. wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;

A2. poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;

A3. wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;

A4. uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.

 B. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji

B1. zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja obywatelska;

B2. wsparcie liderów transformacji systemowej.

 C. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

C1. wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;

C2. wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

 

Co najmniej 30% środków zostanie przyznanych projektom angażującym w długofalową współpracę z polskimi partnerami młodych przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, eksperckich i naukowych z krajów beneficjentów, a jednocześnie będące kontynuacją i/lub prowadzące do systematycznej, wieloletniej współpracy.

O granty mogą ubiegać się:

– zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do których są adresowane.


W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie w wysokości:

 • małe granty: wysokość dofinansowania 40-70 tys. zł
  Aplikować mogą wnioskodawcy mający doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich.

 • duże granty: wysokość dofinansowania 100-300 tys. zł
  Aplikować mogą wnioskodawcy mający udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie mający w okresie 2010-2013 doświadczenie w gospodarowaniu środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

  Składając wniosek o dofinansowanie w wysokości powyżej 100 tys. zł. wnioskodawcy mogą dodatkowo wnioskować o dofinansowanie drugiego modułu projektu w roku 2015.

 

Konkurs podzielony jest na trzy ścieżki:

– Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
  łączna suma dofinansowania 2,4 mln zł (w tym 400 tys. zł na małe granty);

– Tunezja i Tadżykistan
  łączna suma dofinansowania 1,2 mln zł (w tym 200 tys. zł na małe granty);


– Białoruś
  łączna suma dofinansowania 600 tys zł (w tym 100 tys. zł na małe graty).

 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż:

– jeden wniosek o dofinansowanie w wysokości 40-70 tys. zł (mały grant),

– dwa wnioski o dofinansowanie w wysokości 100-300 tys. zł (duże granty), w tym nie więcej niż jeden wniosek zawierający moduł do realizacji w roku 2015.

 


W konkursie nie można składać wniosków na:
projekty lub działania uzupełniające projekty, które uzyskały finansowanie na rok 2014 w ramach ścieżki projekty modułowe w konkursie “Wsparcie Demokracji 2013”,

projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2014” opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2014 r.

Termin składania wniosków mija 23 grudnia 2013 r.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: formularze2014.solidarityfund.pl.

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym 2014
oraz
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2014.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014” można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wewn. 20 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 do 23 XII 2013);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl
;
podczas spotkań informacyjnych.