Z kart historii

Fundacja została powołana w końcu lat 90-tych r. z inicjatywy Prezydenta RP. Jej celem było udzielanie pomocy krajom w okresie transformacji w kierunku gospodarki rynkowej i prywatnej przedsiębiorczości oraz wspomaganie ich rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. W pierwszych latach swojej działalności Fundacja zrealizowała szereg projektów, m.in. na rzecz Ukrainy, Mołdowy, Kazachstanu i Gruzji. Opracowała i wydała szereg publikacji poświęconych polskim doświadczeniom transformacyjnym.

1997

 • powołanie z inicjatywy Prezydenta RP Polskiej Fundacji Transformacji Rynkowej „Wiedzieć Jak”

2002

 • zmiana nazwy Fundacji na Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”

2005-2011

 • zawieszenie działalności Fundacji

2011

 • decyzja Radosława Sikorskiego o reaktywowaniu Fundacji powołanie Rady Fundacji w składzie Krzysztof Stanowski, Marek Borowski, Andrzej Grzyb, Paweł Kowal, Jerzy Koźmiński, Henryka Krzywonos-Strycharska, Marek Magierowski, Jacek Protasiewicz, Jerzy Rejt, ks. Kazimierz Sowa, Marcin Wojciechowski, Henryk Wujec
 • Sejm w Ustawie o współpracy rozwojowej z dnia 16 sierpnia 2011 r. przewiduje możliwość zlecania Fundacji przez Ministra Spraw Zagranicznych obsługi konkursów oraz realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej (ze względu na szczególne warunki polityczne w państwie, w którym ma być realizowane zadanie).
 • powołanie na Funkcję Przewodniczącej Rady Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, powołanie Zarządu w składzie Krzysztof Stanowski, Marcin Wojciechowski, Katarzyna Zakroczymska

2012

 • reaktywowanie działalności Fundacji, podpisanie porozumienia między MSZ a Fundacją o zasadach współpracy
 • przejęcie przez Fundację logotypu polskiej Prezydencji w Radzie UE zaprojektowanego przez Jerzeo Janiszewskiego, autora logo Solidarności
 • rozpoczęcie bezpośrednich działań Fundacji w Tunezji (projekt Polska-Tunezja Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego)
 • organizacja w ramach Europejskiego Dialogu na Rzecz Modernizacji Białorusi międzynarodowej konferencji poświęconej reformom prywatyzacyjnym w Biaorusi
 • w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji dofinansowanie otrzymuje 71 projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w Białorsi Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanie, Armenii, Kirgizstanie, Tadżykistanie, Tunezji i Mjanmie/Birmie.
 • przy wsparciu Fundacji realizowane są pierwsze projekty polskich organizacji pozarządowych w Mjanmie/Birmie
 • organizacja misji obserwacyjnych wyborów parlamentarnych w Ukrainie i Gruzji w ramach misji OBWE/ODiHR oraz międzynarodowej społecznej misji obserwacyjnej w Ukrainie pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego i Markusa Meckel’a
 • rozpoczęcie pracy Centrum informacyjnego dla władz lokalnych w Mołdawii, organizacja międzyanrodowej konferencji Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji z udziałem Prezydenta Republiki Mołdowy Nicolae Timofti i Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 • powołanie do składu Rady Funacji Michała Wojtczaka, Andrzeja Halickiego, Adama Lipińskiego, rezygnacja z rady Pawła Kowala

2013

 • zmiana nazwy Fundacji na Fundacja Solidarności Międzynarodowej
 • w ramach VII Konferencji Ministerialnej Wspólnoty Demokracji Fundacja zorganizowała spotkanie dotyczące bieżącej sytuacji w Białorusi, działań podejmowanych przez państwa i organizacje społeczne na rzecz demokratycznych przeman w tym kraju.
 • w czasie oficjalnej wizyty w Polsce Prezydent Mongolii odznaczył orderem „Gwiazda Polarna” (Altan Gadas) Krzysztofa Stanowskiego, Prezesa Fundacji
 • spotkanie polskich organizacji pozarzadowych działających w Mjanmie/Birmie z Aung San Su Kyi
 • organizacja misji obserwacyjnych wyborów prezydenckich w Gruzji w ramach misji OBWE/ODiHR
 • cykl seminariów Sprawiedliwość okresu transformacji adresowanych do przedstawicieli tunezyjskiej administracji publicznej, organizacji pozarządowych i mediów
 • Marcin Wojciechowski odchodzi z Zarządu Fundacji obejmując funkcję Rzecznika Prasowego MSZ
 • Wojciech Górecki obejmuje funkcje członka Zarządu

2014

 • Organizacja misji obserwacyjnych ( w ramach misji ODHIR/OBWE) przedterminowych wyborów prezydenckich na Ukrainie (25 maja), przedterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie (26 października) oraz wyborów parlamentarnych w Mołdawii (30 listopada).
 • W ramach programu Wsparcie dla Demokracji 2014 wsparto realizację łącznie 49 projektów polskich organizacji pozarządowych, podejmujących we współpracy  z partnerami lokalnymi wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Tadżykistanie i Tunezji.
 • W ramach Fundacji powstaje Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji, finansowany przez rząd Kanady i Polski. Celem Programu jest wsparcie prodemokratycznych przemian w Ukrainie. W ramach ubiegłorocznego konkursu grantowego wyłoniono 18 projektów, które będą realizowane w latach 2015-2016.

2015

 • W ramach programu Wsparcie dla Demokracji oraz Polsko-Kanadyjskiego  Programu Wsparcia Demokracji,  wsparto realizację łącznie 58 projektów polskich organizacji pozarządowych, podejmujących we współpracy  z partnerami lokalnymi wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Birmie, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie, Tadżykistanie i Tunezji.
 • Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii  wsparło 12 lokalnych projektów wdrażanych bezpośrednio przez mołdawskie jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z partnerami społecznymi. Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii jest wspólnym projektem finansowanym ze środków MSZ oraz USAID.
 • Od września 2015 r. FSM realizuje projekt w Ukrainie współfinansowany z USAID-em: „Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”.
 • Organizacja misji obserwacyjnych (w ramach misji ODHIR/OBWE): przedterminowe wybory prezydenckie w Kazachstanie – 26 kwietnia, wybory parlamentarne w Kirgistanie – 4 października, wybory prezydenckie na Białorusi – 11 października,   ukraińskie wybory lokalne – 25 października i 15 listopada, 2015 r. W misjach wzięło udział w sumie 14 obserwatorów długoterminowych i 76 krótkoterminowych.
 • W lutym, 2015 działalność rozpoczęło biuro w Kijowe, które wspiera działania rozwojowe w Ukrainie realizowane za pośrednictwem Fundacji. W 2015 r realizowane były działania doradcze dotyczące przygotowania propozycji projektów aktów prawnych w zakresie reformy samorządowej na Ukrainie realizowane przez Zespół ekspertów powołany na podstawie Memorandum o współpracy w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie. Część działań została dofinansowana przez szwajcarski programu DESPRO.
 • W dniu 28 października 2015  Fundacja otrzymała Wyróżnienie im. błogosławionego Emiliana Kowcza. Zgodnie z decyzją Kapituły, Fundacja Solidarności Międzynarodowej została wyróżniona za zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz dialog kultur i narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, za współpracę polsko-ukraińską na różnych płaszczyznach i działalność charytatywną na rzecz poszkodowanych w Ukrainie.
 • W 2015 roku zostały zainagurowane szkolenia dla obserwatorów krótkoterminowych wyborów. Są to pierwsze w Polsce i drugie w Europie Centralno-Wschodniej (po Słowenii) profesjonalne szkolenia dla obserwatorów wyborów. W 2015 roku odbyły się 2 edycje.