O Fundacji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wspiera demokrację (w tym demokrację lokalną) w krajach przechodzących transformację systemową, okazując pomoc w prodemokratycznych przemianach społeczeństwom, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, a także wspierając przestrzeganie praw człowieka na świecie.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (do 2013 Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”)  jako fundacja Skarbu Państwa została powołana w końcu lat 90-tych z inicjatywy Prezydenta RP. Celem Fundacji było udzielanie pomocy krajom w okresie transformacji w kierunku gospodarki rynkowej i prywatnej przedsiębiorczości oraz wspomaganie ich rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. W pierwszym okresie działalności Fundacja realizowała projekty, m.in. na rzecz Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu i Gruzji. Wydała szereg publikacji poświęconych polskim doświadczeniom transformacyjnym. Fundacja zawiesiła działalność w 2005 roku.

W związku z rosnącym udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach z zakresu współpracy rozwojowej oraz wsparcia przemian demokratycznych Minister Spraw Zagranicznych podjął w 2011 roku inicjatywę rekonstrukcji Fundacji „Wiedzieć Jak”.  W 2013 roku Fundacja zmieniła nazwę na Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Na mocy ustawy z 16 września 2011 roku o współpracy rozwojowej, Minister Spaw Zagranicznych może zlecać Fundacji realizację zadań z tego zakresu w krajach, w których panują szczególne warunki polityczne. Głównym obszarem działalności Fundacji są kraje Partnerstwa Wschodniego, a także państwa Azji Centralnej oraz Tunezja i Mjama/Birma.

Kierunki działania Fundacji wyznacza Rada, reprezentująca szerokie spektrum środowisk politycznych, społecznych i eksperckich. Fundacja zobowiązana jest do przekazywania sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych corocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej.

Znakiem graficznym Fundacji jest logo polskiej prezydencji w UE, zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, autora znaku graficznego NSZZ „Solidarność”.

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez wspieranie projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami lokalnymi z zagranicy. Od 2012 roku Fundacja wsparła ponad 180 projektów na łączną sumę niemal 30 milionów zł.

Dofinansowane projekty, a także podejmowane przez Fundację działania własne, koncentrują się wokół pięciu obszarów:

  • wsparcie demokracji lokalnej, samorządności i podmiotowości obywateli;
  • wsparcie niezależnych mediów;
  • obserwacja wyborów;
  • pomoc represjonowanym oraz wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;
  • współpraca instytucji publicznych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych.

Działania Fundacji realizowane są ze środków polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP, a także przy wsparciu USAID, rządu Kanady, Szwajcarii, UE oraz innych donorów.

W ramach realizacji celów statutowych, Fundacja oprócz działań planowych podejmuje także działania ad hoc, reagując elastycznie na zmieniającą się sytuację w krajach objętych współpracą. Od końca 2013 roku Fundacja aktywnie wspiera prodemokratyczne i proeuropejskie przemiany, o jakie obywatele Ukrainy walczyli na Majdanie w Kijowie i na wielu „majdanach” w całej Ukrainie. Fundacja zaangażowała się między innymi w powstanie i działania Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą, pomagała niezależnym ukraińskim mediom (w tym odkupując dziennikarzom zniszczony sprzęt), uczestniczyła w misjach eksperckich oraz wspierała organizację pomocy medycznej dla rannych z Majdanu.

Od roku 2012 Fundacja odpowiada za rekrutację i udział polskich obserwatorów w misjach wyborczych ODIHR/OBWE.

Fundacja posiada przedstawicielstwo w Mołdawii – Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych, działające w Ialoveni pod Kiszyniowem.