Centrum Produkcji Medialnej

2015 – Ukraina 

 

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

Tytuł projektu: Centrum Produkcji Medialnej / Media Production Centre

Centrum Produkcji Medialnej to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z Warszawy we współpracy z Telekritiką z Ukrainy

 

 

Ukraina przegrała wojnę informacyjną z silniejszą medialnie Rosją. Skutkiem tego większość mieszkańców Donbasu uwierzyła, że winę za ich skrajnie trudną sytuację ponosi rząd w Kijowie. Mieszkańcy zachodniej Ukrainy zaczęli postrzegać współobywateli z jej wschodnich obwodów jako przeciwników integralności Ukrainy. Tym samym społeczeństwo zostało zantagonizowane. Odbudowa jedności zależy w dużej mierze od tego, czy rzetelne informacje o tym, co dzieje się w poszczególnych częściach Ukrainy, będą docierały do wszystkich jej mieszkańców.

 

Projekt SDP polega na stworzeniu Centrum Produkcji Medialnej, zarządzanego przez niezależną organizację pozarządową Telekritika, które zajmie się produkcją i finansowaniem materiałów dotyczących sytuacji w Donbasie. Powstanie comiesięczny talk-show, w którym będzie mowa o problemach społecznych, gospodarczych, kulturalnych i który będzie nadawany na żywo przez 24 lokalne kanały telewizji państwowej. Będzie on także dostępny offline na stronach internetowych.

 

Lokalni dziennikarze i dziennikarki z różnych regionów kraju, biorący udział w projekcie, wyjadą na obszary objęte konfliktem, co będzie dla nich okazją do zdobycia doświadczenia w prowadzeniu korespondencji wojennych. We współpracy z Centrum, przygotują tam materiały telewizyjne i prasowe, które znajdą się w talk-show oraz będą publikowane w mediach lokalnych. Sprzęt zakupiony w ramach projektu i udostępniony przez Centrum pracownikom mediów, przyczyni się do podniesienia jakości tworzonych przez nich materiałów.

 

SDP1

 

SDP2

Ukraine lost its information war with the media-stronger Russia. Consequently, most of Donbass inhabitants believe that the government in Kiev is to blame for their extremely difficult situation. Western Ukrainians started to perceive their countrymen from the eastern oblasts as enemies of Ukraine’s integrity. The society was thus antagonized. Reconstruction of unity depends to a large extent on whether credible information about what is happening in individual parts of Ukraine reaches all its citizens.

 

The PJA project foresees establishment of a Media Production Centre managed by independent NGO Telekritika, who deals with production and financing of materials concerning the situation in Donbass. A monthly talk-show focusing on social, economic and cultural problems will be created and broadcast live by 24 local channels of the state television. Moreover, it will be available online in the Internet.

 

Local journalists from different regions of the country participating in the project will go to conflict areas, which will be an opportunity for them to gather experience in war correspondence. In cooperation with the Centre, they will prepare press and TV materials there, which will be included in the talk-show and published in local media. Equipment purchased within the project and made available by the Centre to media employees will increase the quality of materials prepared by them.

 

 

 

sdp logo         Teloekritika